• Admin

Psykologi ammatillisena moniottelijana

Teksti: Kristiina Muhonen, Kuvat: Raija Silvennoinen


Psykologiliiton puheenjohtaja Tuomo Tikkanen painotti Oulun seudun psykologien kesäjuhlat avanneessa puheenvuorossaan psykologien perus- ja jatkokoulutuksestaan saamaa monipuolista ja arvostettua ammattiosaamista. Tikkanen varoitti psykologeja hukkaamasta ammatti-identiteettiään monipuolisten työtehtävien viidakkoon.

 "Ei psykologi muutu terapiakoulutuksessa pelkäksi psykoterapeutiksi. Oletteko kuulleet lääkäreiden tituleeraavan itseään millään muulla kuin omalla ammattinimellään?"

Tikkasen mukaan kuusivuotisella peruskoulutuksella ja siihen opiskellulla täydennys- ja jatkokoulutuksella psykologi pystyy toimimaan vaativissa työtehtävissä eri psykologia-tieteen sovellusaloilla terveydenhuollosta bisnesmaailman organisaatioihin.


Toimenkuvan neljä vahvuusaluetta


Psykologien toimenkuvia laadittaessa Tikkanen kehotti ottamaan huomioon psykologien neljä keskeistä vahvuusaluetta; 1) psykodiagnostiikan ja sosiaalipsykologisen osaamisen, 2) psykoterapeuttiset ja edukatiiviset interventiot, 3) hoitotapojen, -muotojen ja -polkujen suunnittelun ja hoidon tuloksellisuuden arvioinnin sekä 4) konsultaation, työnohjauksen ja koulutuksen.


Psykologin kokoista työnkuvaa laadittaessa kaikkien ei tarvitse tehdä kaikkea neljästä vahvuusalueesta, vaan jokainen ammattitaitoinen psykologi kykenee itse yhdessä esimiehensä ja organisaationsa edustajien kanssa painottamaan työnsä niin, että omat koulutukselliset ja persoonalliset vahvuudet tulevat mahdollisimman hyvin käytetyksi omassa työssä. Yksi pätee psykodiagnostiikassa toisen toimiessa sujuvasti asiantuntijatehtävissä tai vaikka johdon konsulttina.


Psykodiagnostiikka kunniaan


Tikkanen suositteli psykologin toimenkuvan päivittämistä vähintään seitsemän vuoden välein. Työtehtävien tulisi kehittyä työntekijän osaamisen, jatkokoulutuksen ja ammatillisen pätevyyden mukaan niin, että trendin tulisi olla hoitamisesta asiantuntijatehtäviin, asiakasvastaanotosta konsultointiin.


Diagnostiikka-termiä ei Tikkasen mukaan pidä psykologin työssä vierastaa vain lääkäreille kuuluvana yksinoikeutena. Lääkäreille voidaan varata terveydenhoitolaissakin mainittu lääketieteellinen taudinmääritys. Psykologit voivat rauhassa keskittyä psykodiagnostiikkaan, jossa asiakas saa itsestään psykologisen arvion. Monipuolisen taustakoulutuksensa ansiosta psykologi kykenee selvittämään laajasti asiakkaan ongelman taustalta löytyviä tekijöitä.

"Psykologi etsii vastausta kysymykseen mistä tässä ongelmassa oikeastaan on kysymys. Mistä ongelma johtuu, mikä on ennuste ja mitä asialle pitäisi tehdä. Ei syrjäytymistä, kouluampumisia tai masennusta voi selittää pelkästään lääketieteellisenä, biologisena tai yhteiskunnallisena ongelmana. Tarvitaan psykologi luomaan käsitys ihmisestä fyysisenä, psykologisena ja sosiaaliskulttuurisena olentona"    Me tehdään samaa työtä


Tikkasen mukaan psykologien työ on julkisen ja yksityisen sektorin työpaikoissa vuosikymmenten varrella osoittautunut niin arvostetuksi, että kaikkiin psykologien valtaamiin organisaatioihin on ennen pitkää ilmestynyt yksi tai useampi ammattikunta, joka on rinta rottingilla ilmoittanut tekevänsä "ihan tuota samaa työtä" psykologin kanssa.

"Miksi psykologit ovat esimerkiksi terveydenhuollossa korvaamattomia? Muilla ammattiryhmillä, kuten vaikka sairaanhoitajilla, ei ole psykodiagnostista ja sen lisäksi tieteellistä koulutusta. Ilman psykologin kokonaisvaltaista näkemystä ihmisestä työntekijä ajautuu helposti hoitamaan potilaita manuaalin mukaan. Meen pihan perälle ja alan pitää vastaanottoa, se ei ole psykologin duuni."


Oulun kaupungin harjoittamaa psykologikammoista henkilöstöpolitiikkaa Tikkanen kutsui ironisesti anomaliaksi. Hyvin suunnitellun psykologityön organisaatiolle tuoma hyöty on hänen mukaansa kiistaton. Organisaation prosessi kykenee luomaan vaikuttavuutta psykologin kompetenssin tuodessa lisäarvoa prosessiin. Kunnissa ja yrityksissä kannattaisi siis laskea paljonko tulee taloudellista tappioita, jos psykologin työ jätetään tekemättä. 


Ammattietiikan visaisia kysymyksiä


Ammattieettisen lautakunnan sihteeri ja Psykologiliiton hallituksen varapuheenjohtaja Tuula Hynninen tarjosi Oulussa pitämässään luennossa ohjausta arkityössä vastaantuleviin ammattieettisiin pulmiin. Kirkkotorin koulutuskeskukseen kokoontunut yleisö pohti yleisiä ja erityisiä ammattietiikan pulmia. Mitä tietoja voi asiakkaasta luovuttaa kollegalle; voiko testipöytäkirjasta kopioida etusivua kollegan käyttöön? (voi, jos tietojen luovuttamiseen on muutenkin lupa). Voiko julkisella sektorilla työskentelevä psykologi ohjata asiakkaita itselleen yksityisvastaanotolle? (Ainoastaan siinä tapauksessa, että muuten asiakas jää esim. pitkien etäisyyksien vuoksi ilman tarvitsemaansa hoitoa). Mistä asioista lastensuojelulaitoksessa työskentelevän psykologin on informoitava lapsen biologisia vanhempia? (Lasta koskevista olennaisista asioista, mikäli biologiset vanhemmat ovat tavoitettavissa)


Tuula Hynninen korosti ammattieettisten säännösten tärkeyttä erityisesti silloin kun yleinen etiikka ei riitä psykologien toiminnan ohjenuoraksi. Psykologit joutuvat työssään erityislaatuisiin ja joskus eettisesti vaikeasti arvioitaviin tilanteisiin. Lisäksi psykologeilla on usein mahdollisuus vaikuttaa syvällisesti muiden ihmisten elämään.


"Psykologit kohtaavat usein työssään ristiriidan riippuvuuden ja itsemääräämis-oikeuden välillä. Tällöin kosketellaan yksilön loukkaamattomuutta ja rajoja samalla, kun otetaan huomioon ja kunnioitetaan asiakkaan autonomiaa", muistutti Hynninen. Asiakas tulee usein varsinkin pidemmässä terapia- tai hoitosuhteessa henkisesti riippuvaisesti häntä hoitavasta psykologista. Tämän vuoksi ammattieettisissä säännöissä on maininta siitä, että psykologi ei voi ottaa asiakkaakseen yksityiselämässä hänelle läheisiä tai tuttuja henkilöitä. Myöskään asiakkaan kanssa seurustelusuhteessa oleminen ei missään olosuhteissa ole hyväksyttyä.

Hynninen korosti jokaisen psykologin vastuuta omasta ammattietiikastaan. Oman toiminnan eettisyyden pohtiminen kuuluu psykologin arkityöhön. "Kukaan ei voi aina tietää oikeita vastauksia usein monimutkaisiin ja vaikeasti tulkittaviin kysymyksiin. Ammattieettisissä pulmissa aina kannattaa kysyä mielipidettä kollegoilta. Myös ammattieettistä lautakuntaa kannattaa käyttää konsultaatiolähteenä", rohkaisi Hynninen.


9 katselukertaa

Viimeisimmät päivitykset

Katso kaikki

Ihmisen ja hevosen vuoropuhelu

Suomalaisen ratsastusterapian 20-vuotisjuhlavuoden tavoitteet näkyvyys ja tunnettuus toteutuivat EU-konferenssissa Wienissä huhtikuussa. Seitsemän suomalaista ratsastusterapeuttia matkasi kuulemaan uu

Psykoterapian vaikuttavuus vai tuloksellisuus

Helsingissä elokuussa 2008 pidetyn Psykologia 2008 -kongressin yleisteemana oli  ”Ottaaks aivoon?”. Kiinnostavia luentoja ja workshopeja oli enemmän kuin riittävästi, ja suurin osa niistä oli anniltaa

Oulun seudun psykologit ry

oulunseudunpsykologit@gmail.com

 

  • Black Facebook Icon

© 2018 Oulun seudun psykologit ry