• Admin

Psykologia-kongressin satoa 2012

Soili Poijula: Tutkimusnäyttöön ja kliiniseen kokemukseen perustuva lasten seksuaalisen hyväksikäytön preventio, akuutit interventiot ja hoito


Kriisi- ja traumapsykologian ja oikeuspsykologian toimikuntien yhdessä järjestämässä symposiumissa "Lapsen seksuaalinen hyväksikäyttö: Epäily, selvittäminen ja hoito" pitämäni esityksen lähtökohtana oli tutkimustieto, jonka mukaan seksuaalisen hyväksikäytön uhreista suurelle osalle kehittyy traumaperäinen stressihäiriö, jonka hoitoon on olemassa sekä kansainvälisiä (esim. NICE) että kotimaisia hoitosuosituksia (www.kaypahoito.fi).


Kehitteillä on ollut myös komplisoituneen traumahäiriön diagnoosi, joka todennäköisesti tulee seuraavaan DSM V-tautiluokitukseen nimellä kehityksellinen traumahäiriö. Tutkimusnäyttöön perustuvan psykologityön kannalta tärkeää on alan tutkimustiedon ja suositusten seuraaminen, johon hyvän mahdollisuuden tarjoaa kansainvälinen the International Society for Traumatic Stress Studies kotisivuineen (www.istss.org) ja julkaisuineen.


Tärkeintä olisi ehkäistä rikoksia. Psykologin käytännöntyön kannalta oleellista silloin on preventiotyö. Hyväksikäytöstä tulisi puhua avoimesti ja asiasta tulisi käydä julkista keskustelua. Ennaltaehkäisyyn kuuluu myös turvataitokasvatus. THL on vuonna 2005 julkaissut Lajusen ym. kirjoittaman lasten turvataito- oppaan. Internetistä löytyy tuore Aaltosen tekemä Nuorten turvataidot –opas. Preventiota on myös tieto normaalista seksuaalisesta kehityksestä (menetelmistä seksuaalisuuden käsittelyyn lasten kanssa teoksessa Poijula,2008: Lapsi ja kriisi) ja potentiaalisten hyväksikäyttäjien (lasten ja nuorten) hoito.


Yhdysvaltain kongressin vuonna 2000 perustama the National Child Traumatic Stress Network on ainutlaatuinen akateemisten ja paikallisten palvelukeskusten yhteistyöverkosto, jonka missiona on nostaa traumatisoituneiden lasten ja heidän perheidensä hoidon tasoa ja parantaa ko. palveluiden saatavuutta koko Yhdysvalloissa. NCTSN:ssä yhdistyvät lasten kehityksen tuntemus, laaja erikoisosaaminen lasten traumaattisten kokemusten piirissä ja kulttuuristen näkökantojen huomioiminen, ja se toimii kansallisena resurssipankkina, joka kehittää ja jakaa tutkimusnäyttöön perustuvia interventioita, traumapalveluita ja tietoa suurelle yleisölle ja ammattilaisille. Psykologien on hyvä tutustua ja hyödyntää lasten seksuaalista hyväksikäyttöä koskevat NCTSN:n neuvontasivut (www.nctsn.org) ammattilaisille, opettajille, vanhemmille. Lastensuojelutyöhön on kehitetty Traumainformoidut organisaatiot – lähestymistapa, jota itse olen kouluttanut esim. vastaanottokeskuksen alaikäisyksiköiden työntekijöille Oulussa. Näistä on tarkoitus tuottaa suomenkielistä tietoa kriisi- ja traumapsykologian toimikunnan kotisivuille.


Hyväksikäytöstä ilmoitettava poliisille


HUS:n lasten ja nuorten oikeuspsykiatrisen osaamiskeskuksen psykologien esityksissä välitettiin tietoa seuraavista aiheista: Lapsen seksuaalinen hyväksikäyttö: yleisyys, ominaisuuspiirteet ja kuinka toimia, jos epäily herää (Aino Juusola ja Julia Korkman), Lapsen seksuaalisen hyväksikäyttöepäilyn selvittäminen: Näyttöön perustuva toimintamalli (Tom Pakkanen), Näyttöön perustuva hoito? Tf-Cbt-hoitomalli seksuaalista hyvksikäyttöä kokeneiden lasten ja nuorten hoidossa (Sini Vehkaoja, HUS ja Sanna-Kaija Nuotio, VSSHP).

Keskeisintä oli uuden lain mukanaan tuoma ilmoittamisvelvollisuus, joka on sillä henkilöllä, jossa herää epäily hyväksikäytöstä. Ilmoittamista ei voi siirtää toiselle. Ilmoittamisvelvollisuus tarkoittaa sitä, että tarvittaessa poliisia voi konsultoida ensin tapauksesta ilman asiakkaan identifiointitietoja ja ilmoitus pitää tehdä sekä poliisille että lastensuojelulle, jos työntekijä arvioi että on syytä epäillä rikosta.


Poliisin tilauksesta Suomessa viisi yliopistosairaalan (HUS, TYKS, KYKS ja OYS) lasten ja nuorten oikeuspsykiatrista yksikköä tekee hyväksikäyttöepäilyjen selvitykset, jotka valtio maksaa. Selvityksen tavoitteena on mahdollisimman objektiivisesti kerätyn taustamateriaalin ja lapsen haastattelujen avulla päätellä, mikä muodostetuista hypoteeseista saa eniten tukea.

HUS: in yksikössä suuressa osassa tapauksista epäilty tekijä on isä ja uhrit lapsuusikäisiä. Koko väestössä uhreista suuri osa on nuoruusikäisiä tyttöjä ja tekijät eivät ole perheenjäseniä. Yksikön psykologit ovat julkaisemassa tutkimustuloksia yksikön asiakaspolulaation piirteistä. Lääkärilehdessä on julkaistu Korkmanin ym. (2012) artikkeli hyväksikäyttöepäilyn selvittämisestä. Yksikön viranomaisneuvontapuhelin on valtakunnallisesti käytettävissä arkipäivisin klo 12.00 – 13.00.


Kriisi- ja traumapsykologian toimikunnan esityksiä


Tutkijatohtori Kirsi Peltonen Tampereen yliopiston psykologian laitokselta esitti 2000-luvulla julkaistuista lasten seksuaalisen hyväksikäytön uhrien hoidoista tehdyn meta-analyysin tulokset otsikolla Seksuaalinen hyväksikäyttö – interventioiden tehokkuus. Meta-analyysin tuloksena oli, että TC-CBT:stä on tutkimusnäyttöä, mutta myös muut interventiot voivat auttaa. Katsaus on tarkoitus julkaista ja sen lyhennelmä tulee luettavaksi kriisi- ja traumapsykologian toimikunnan kotisivuille, jotka löytyvät Psykologiliiton toimikunnat otsikon alta (www.psyli.fi).


Seksuaalisen hyväksikäytön uhreista suurelle osalle kehittyy traumaperäinen stressihäiriö ja myös rinnakkaishäiriöitä. Psykologisen arvioinnin ja arvioinnissa käytettävien menetelmien tutkimusnäyttöön perustuvat suositukset on tehnyt the ISTSS ja lyhennelmä aiheesta tulee kriisi- ja traumapsykologien toimikunnan sivuille.


Traumakeskeinen kognitiivinen käyttäytymisterapia (TF-CBT) on tällä hetkellä tutkituin ja näyttöön perustuen suositeltu psykoterapiamuoto hyväksikäytön uhreille. Se on hybridihoitomalli, joka integroi traumasensitiiviset interventiot, kognitiivisen käyttäytymisterapian periaatteet, kiintymysteorian, kehityksellisen neurobiologisen teorian, elementtejä perhe-, humanistisesta ja voimavarakeskeisestä terapiasta. Kirjallisuudessa on arvioitu, että TC-CBT keskeinen tehokkuustekijä on sitä käyttävien psykoterapeuttien tavoitteellisuus terapiassa. Kliinikkojen kokemus on, että voi olla vaikea sovittaa yhteen vaatimusta tutkimusnäyttöön perustuvien menetelmien käytöstä, koska psykoterapiatyössä kohdattu todellisuus on monimutkainen.


Kompleksisen trauman hoitoon ei ole olemassa hoitosuosituksia, koska diagnoosiakaan ei vielä virallisesti ole tautiluokituksissa. Mutta hoitomanuaaleja on useita kuten esimerkiksi Brieren ja Lanktreen (2012) Treating Complex Trauma in Adolescents and Young Adults. Kompleksisen trauman hoidossa korostetaan terapiasuhteen ensisijaisuutta.

Psykologien on mahdollista opiskella omatoimisesti TC-CBT:n nettikurssin, joka löytyy osoitteesta www.musc.edu/tfcbt. Suomen ensimmäinen traumakeskeisen kognitiivisen käyttäytymisterapian YET psykoterapeuttikoulutus alkaa loppuvuodesta 2012 Itä-Suomen yliopiston täydennyskoulutuskeskuksen järjestämänä Helsingissä. Koulutuksessa opiskellaan KKT-psykoterapeuteiksi, joilla on osaaminen tutkimusnäyttöön perustuvaan traumapsykoterapiaan.

2 katselukertaa

Viimeisimmät päivitykset

Katso kaikki

Ihmisen ja hevosen vuoropuhelu

Suomalaisen ratsastusterapian 20-vuotisjuhlavuoden tavoitteet näkyvyys ja tunnettuus toteutuivat EU-konferenssissa Wienissä huhtikuussa. Seitsemän suomalaista ratsastusterapeuttia matkasi kuulemaan uu

Psykoterapian vaikuttavuus vai tuloksellisuus

Helsingissä elokuussa 2008 pidetyn Psykologia 2008 -kongressin yleisteemana oli  ”Ottaaks aivoon?”. Kiinnostavia luentoja ja workshopeja oli enemmän kuin riittävästi, ja suurin osa niistä oli anniltaa

Oulun seudun psykologit ry

oulunseudunpsykologit@gmail.com

 

  • Black Facebook Icon

© 2018 Oulun seudun psykologit ry