• Admin

Toimintakertomus vuodelta 2017

Päivitetty: 27. joulu 2018

(hyväksytty kevätkokouksessa 24.3.2018)


1. YLEISTÄ


Oulun seudun psykologit ry. hoiti aktiivisesti perustehtäväänsä eli psykologien ammatillisten ja taloudellisten etujen valvontaa, järjesti virkistys- ja koulutustilaisuuksia ja hoiti tiedotusta ajankohtaisista asioista.2. JÄSENISTÖ


Yhdistyksessä oli vuoden 2017 lopussa 325 jäsentä, joista työttömiä oli yksi. Edellisvuoteen verrattuna jäsenmäärä kasvoi viidellä jäsenellä. Oulun seudun psykologit ry:n jäsenmäärä muodosti 4,4 % Psykologiliiton jäsenmäärästä.3. YHDISTYKSEN JOHTOKUNTA JA VASTUUALUEET


Varsinaiset jäsenet Varajäsenet

Puheenjohtaja Terhi Mets varapj. Kristiina Muhonen

Sihteeri Maria Rönkä varajäsen Jasmin Kaunisto

Jäsensihteeri Päivi Räty varajäsen Jenni Marttila

Talousvastaava Hanna-Liisa Kärsämä varajäsen Petri Nuojua

Tiedotusvastaava Kristiina Muhonen varajäsen Katja Dindar

Koulutusvastaava Terhi Coutinho varajäsen Eeva Tanskanen

Virkistysvastaava Anu Mäkiniemi varajäsen Pia Partanen


Johtokunta kokoontui vuonna 2017 kymmenen kertaa. Kevätkokous pidettiin 18.3.2017 Oulun Tietomaassa. Syyskokous oli 12.10.2017 Ravintola Rauhalassa.4. PALKKATYÖRYHMÄ


Kuntasektorin Palkka- ja järjestövalmiustyöryhmän nimi on muutettu selkeämmäksi ja on jatkossa Palkkatyöryhmä.

Oulun seudun psykologien palkkatyöryhmää täydennettiin Oulunkaaren ja Kallion edustajilla. 
Oulun kaupungilla työskentelevä Marja Pura jatkoi kunnan palkkatyöryhmän vastaavana.  Palkkatyöryhmään nimettiin huhtikuussa valtion uudeksi vastaavaksi Satu Vattulainen, yksityis-sektorin vastaavana jatkoi Tommi Rasi.

 

Akavan liittojen verkoston Oulun seudun psykologien edustajana toimi Päivi Räty. Alueverkostot toteuttavat muun muassa Akavan aluevaikuttamista eri puolilla Suomea.

Psykologiliiton liittovaltuuston puheenjohtajana toimi johtokunnan jäsensihteeri Päivi Räty ja jäsenenä Saara Heusala. Yhdistyksellä oli edustajana psykologiliiton hallituksessa hallituksen varajäsen Carlos Sirkiä.

Oulun seudun psykologeilla oli edustus seitsemässä Psykologiliiton 21 ammatillisesta työryhmästä:
- Eeva Tanskanen toimi ammatinvalinnan- ja urasuunnittelun psykologien,
- Sari Kukkamaa liikennepsykologien,
- Jukka Loukkola neuropsykologien,
- Kristiina Muhonen perusterveydenhuollon psykologien,
- Jasmin Kaunisto oikeuspsykologian,
- Heli Hannonen työterveyspsykologien ja
- Maria Kenola ja Ari-Pekka Skarp työ- ja organisaatiopsykologien työryhmässä.

Yhdistyksen yhdyshenkilönä KanTa-arkistoon liittyvissä asioissa toimi Virpi Wikstedt.5. EDUNVALVONTA


Yhdistyksen kokoama työryhmä kokosi yhteenvedon Oulun kaupungin ja PPSHP:n lasten- ja nuorisopsykiatrian palvelujen yhdistymisestä. Yhteenvedossa painotettiin erityisesti psykologien tekemän monipuolisen ja laadukkaan työn tuottamaa lisäarvoa lasten ja nuorten mielenterveys-palveluissa. Johtokunta hyödynsi yhteenvetoa loppuvuodesta 2017 kootessaan infopakettia Oulun kaupungin luottamusmiehille valtuustoaloitetta ja sen jatkokäsittelyä varten.


Psykologi Anu Määtän facebook-päivityksestä syyskuussa alunperin alkunsa saanut some-keskustelu johti kolmen Oulun kaupungin valtuutetun tekemään yhteiseen valtuustoaloitteeseen psykologien määrän lisäämiseksi Oulun kaupungin perusterveydenhuoltoon. Johtokunta kokosi valtuustoaloitetta varten infopaketin, jossa vertailtiin Tampereen ja Oulun kaupunkien psykologimääriä perusterveydenhuollossa. 


Kalevan uutinen valtuustoaloitteesta 25.9.2017:


Valtuutetut kaipaavat lisää psykologeja hy­vin­voin­ti­kes­kuk­siin ja ter­veys­a­se­mil­le


Valtuutetut Mauno Murtoniemi (vas.), Anne Snellman (ps.), Tanja Tiainen (sd.) ja Latekoe Lawson Hellu (vihr.) esittävät yhteisessä valtuustoaloitteessa, että Oulun kaupungin hyvinvointikeskuksiin ja terveysasemille perustetaan riittävä määrä psykologin toimia.

Kehittämisjakso saisi olla 10–15 vuotta, ja se kohdentuisi alkuvaiheessa oleellisiin toimintoihin.


Tällä hetkellä perheneuvola- ja neuvolapsykologitoiminnan sekä aikuisten ja ikääntyvien psykologipalvelujen taso on lähes olematonta.


Koulutuksen kautta Suomessa psykologien nettolisäys on yli 100 kappaletta vuodessa. niinpä aloitteessa uskotaan, että nuoria psykologeja löytyy rekrytoitavaksi, jos palkkataso ja työolot ovat kohdillaan.


Psykologin palkkauksessa tulee noudattaa Psykologiliiton suositusta.


Tiedotusvastaava lähetti marraskuussa yhdistyksen puheenjohtaja Terhi Metsin ja johtokunnan kanssa laaditun aktivointiviestin yhdistyksen jäsenille sähköpostilistan kautta:


Nyt tarvitaan sinua ajamaan yhteistä asiaa!


Neljä valtuutettua on 25.9. jättänyt Oulun kaupunginvaltuustoon aloitteen, jossa esitetään psykologien palkkaamista terveys- ja hyvinvointikeskuksiin. Kunnallisdemokratian käytäntöjen mukaan valtuustoaloite etenee kaupunginhallitukseen, virkamiesten kommentoitavaksi ja päätynee lopulta Oulun hyvinvointilautakunnan käsiteltäväksi. 


Jos tunnet Oulun valtuutettuja, kaupunginhallituksen jäseniä tai ko. asiaan liittyviä virkamiehiä, ota ihmeessä asiaa heidän kanssaan puheeksi. Hyvä avaus on esim tyyliin: "Oletko tietoinen, että on tehty valtuustoaloite psykologien määrän lisäämiseksi terveyskeskuksiin ja hyvinvointikeskuksiin. Mitä sinä olet siitä mieltä?" Tavoitteena on olla päättäjien ja virkamiesten käytettävissä, positiivisen jämäkässä hengessä.


Tämän viestin liitteenä on pdf:n sivuilla 6-8 kyseinen valtuustoaloite sekä sen liitteenä ollut koonti Oulun kaupungin psykologipalveluista. Lisätietopakettina on yhdistyksen puheenjohtaja Terhi Metsin kokoama infopaketti, josta löytyy päivitetyt luvut Oulun kaupungin vähäisistä psykologiresursseista verrattuna Tampereen resursseihin. Lisäksi infopakettiin on koottu painavia perusteluja ja vastauksia kysymykseen "miksi niitä psykologeja sinne peruspalveluihin sitten pitäisi palkata”?.


Linkkinä Oulun kaupunginvaltuuston kokoonpano: https://www.ouka.fi/oulu/paatoksenteko-ja-hallinto/kaupunginhallitus-kokoonpano 


Hyvivointilautakunta: https://www.ouka.fi/oulu/paatoksenteko-ja-hallinto/hyvinvointilautakunta


Tarkista listat ja ota rohkeasti yhteyttä oman verkostosi päättäjiin.

Nyt on aika toimia ja hommiin tarvitaan meitä kaikkia!


Yhdistys seurasi Oulun kaupungin psykologien työnvaativuuden arviointiin liittyviä neuvotteluja. Johtokunnan jäsen Hanna-Liisa Kärsämä sai ohjeita neuvottelujen käymiseen Psykologiliitosta järjestöpäällikkö Max Ervastilta. Työnantajapuoli esitti neuvotteluissa kaksiportaista työnvaativuusasteikkoa.


Johtokunta pyrki osallistumaan psykologien edunvalvontaan sote-muutosten keskellä. Kalevassa julkaistiin 15.12.2017 Päivi Rädyn ja johtokunnan laatima mielipidekirjoitus Oulun kaupungin puutteellisista perustason mielenterveyspalveluista:


Lukijalta: Psy­ko­lo­gi­pal­ve­lut kuuluvat kaikille oululaisille


Oululainen terveydenhoitaja Sinikka Pirttisalo (Kaleva 13.12./Lukijalta) otti esille huolensa itsemurhariskissä olevien nuorten olemattomista mielenterveyspalveluista.


Oulu on jo vuosikymmeniä ollut mielenterveyspalvelujen kehitysmaa. Kaikenikäisten kuntalaisten mielenterveyspalveluista on sekä ennaltaehkäisevän että korjaavan työn tekijöitä systemaattisesti vähennetty organisaatioiden muutoksissa. Erityisen suuri puute on psykologisesta asiantuntemuksesta.


Oulun kaupungin 200 000 asukkaan hyvinvointikeskuksissa työskentelee ainoastaan viisi psykologia, kun esimerkiksi Tampereella työskentelee perusterveydenhuollossa 30 psykologia.


Terveen mielen ja suotuisan psyykkisen kehityksen asiantuntijoina psykologeja tarvitaan tekemään mielenterveystyötä sinne missä kuntalaisetkin ovat. Oulun tapa hajottaa ja pilkkoa alunperinkin vähäiset mielenterveyspalvelut asiakkaiden tulvaan hukkuviksi jonotuspalveluiksi on johtanut nykyiseen tilanteeseen, missä hätää kärsivät ihmiset, erityisesti lapset ja nuoret jäävät heitteille.


Tulossa oleva sote-uudistus on Oulullekin uusi mahdollisuus. Psykologeja tarvitaan peruspalveluihin tekemään asiakkaille kokonaisvaltaisia psykologisia arvioita ja hoitoja. Psykologin asiantuntemusta voivat hyödyntää myös muut perusterveydenhuollon työntekijät.


Psykologien konsultaatiopalveluita on kokeiltu menestyksekkäästi jo esimerkiksi Helsingin mielenterveyspalveluissa. Pohjois-Pohjanmaan sote-uudistajat, käykää ihmeessä opintomatkalla Tampereella tai Helsingissä. Hyviä esimerkkejä kuntalaisten henkiseen hätään nopeasti vastaavista mielenterveyspalveluista löytyy lähempääkin – Oulunkaarelta ja Kempeleestä.


Päivi Räty

Oulun seudun psykologit ry, johtokunnan puolesta5. TIEDOTUSTOIMINTA


Yhdistyksen tiedotus- ja sähköpostivastaavana toimi Kristiina Muhonen. Yhdistyksen tiedottaminen tapahtui yhdistyksen kotisivujen (www.oulu.psyli.fi), jäsenten sähköpostilistan ja suljetun facebook-ryhmän kautta.

 

Tiedotusvastaava laati yhdistyksen tilaisuuksista ilmoitukset sähköpostilistan kautta jaettavaksi jäsenille. Tiedotusvastaava välitti jäsenille sähköpostilistan kautta yhdistyksen omia sekä muiden toimittamia ilmoituksia. Kristiina Muhosen yhdistyksen tilaisuuksissa ottamia valokuvia julkaistiin kotisivuilla jäsenalueella sekä facebook-ryhmässä.


Yhdistyksen kotisivujen uudistaminen oli toimintasuunnitelman mukaan tarkoitus viimeistellä vuonna 2017. Asiaa ideoitiin johtokunnan kokousten yhteydessä. Tiedotusvastaava pyysi myös tarjouksia sivujen uudistamisesta IT-ammattilaisilta ja mainostoimistoista. Uudistuksen varsinainen toteutus siirrettiin vuodelle 2018.

 

Oulun seudun psykologien omaan suljettuun facebook-ryhmään kuuluu 153 jäsentä. Vuonna 2017 yhmässä jaettiin mm. psykologia-aiheisia artikkeleita ja kutsuja yhdistyksen tilaisuuksiin.


Ajankohtaisista asioista tiedottamisen lisäksi johtokunta osallistui aktiivisesti mm. sote-uudistuksen valmisteluun, mielenterveyspalveluja koskevaan some-keskusteluun sekä Oulun kaupungin perusterveydenhuollon psykologipalveluista käytävään julkiseen keskusteluun ja mielipidevaikuttamiseen (katso Edunvalvonta). 6. TALOUSASIAT


Vuonna 2017 yhdistyksen talousvastaavana jatkoi Hanna-Liisa Kärsämä. Talousvastaavan varajäsenenä toimi Petri Nuojua. Toiminnantarkastajia olivat Auli Ylitalo ja Saara Heusala. Toiminnantarkastajan varajäseniksi oli nimetty Jussi Tukiainen ja Päivi Sarome.

 

Yhdistyksen tilinpäätös oli 522,96 euroa ylijäämäinen. Yhdistyksen tuloista suurin osa koostuu Psykologiliton jäsenmaksupalautuksista. Vuonna 2017 jäsenmaksupalautuksia kertyi 8 844 euroa, mikä on jonkin verran enemmän kuin edellisvuonna. Lisäksi Psykologiliitto myönsi perinteiseen tapaan yhdistyksen pikkujouluille avustusta 800 euroa. Muuna tulonlähteenä oli myös tammikuussa 2017 järjestetty Stephen Lordin koulutus, jonka osallistumismaksuista kertyi yhdistykselle 759 euroa. Yhteensä tuloja oli yhdistyksellä 10 403 euroa.

 

Menoja yhdistykselle kertyi kaikkiaan 9 880,04 euroa. Suurin menoerä (46,9 %) oli perinteisesti virkistystoiminta. Yhdistyksen jäsenille tarjottiin virkistystoimintana seuraavaa: brunssi, kevätkokouksen yhteydessä ruokailu sekä taidemuseon liput ja opastuskierros, runonlausunnalla höystetyt kesäjuhlat tarjoiluineen, syyskokouksessa ruokailu, psykoklubit iltapaloineen sekä naurujoogan siivittämät pikkujoulut ruokailuineen. Seuraavaksi eniten (18,3 %) menoja kertyi kokouskuluista, jotka pitävät sisällään johtokunnan kokouskulut sekä kevät- ja syyskokouksen tilavuokrat. Kolmanneksi suurin menoerä olivat kokouspalkkiot (9,7 %) ja niiden ennakonpidätykset (12,6 %). Neljänneksi eniten (6,2 %) kertyi koulutuskuluja (tammikuun koulutuksen kouluttajan palkkio, tilavuokra ja kahvit sekä Psykoklubin tilavuokra). Muita, pienempiä, kuluja kertyi muista kuluista (4 %, sisältäen Nuorten Psykologien Verkoston tapahtuman avustuksen, yleisöluennon tilavuokran, toiminnantarkastajan korvauksen sekä muistamisen), kevätkokouksen matkakorvauksesta (1,1 %), toimistotarvikkeista/ATK:sta (0,7 %) sekä pankin palvelumaksuista (0,6 %).7. KOULUTUS JA VIRKISTYS


Vuoden psykologiksi valittu Stephen Lord koulutti yhdistyksen jäseniä monikulttuurisuudesta psykologin asiakastyössä sekä työskentelystä maahanmuuttajataustaisten asiakkaiden kanssa. Koulutus pidettiin Oulun Kumppanuuskeskuksella 20.1.2017. Samana päivänä Lord piti myös yleisölle avoimen luentotilaisuuden pääkirjastolla otsikolla “The effects of migration on psychological well being.


Psykologien Brunssi Tubassa 18.2.2017 keräsi yli kuusikymmentä hyväntuulista kollegaa nauttimaan hyvästä ruuasta ja seurasta.


Kevätkokouksen yhteydessä 18.3.2017 käytiin tutustumassa Oulun taidemuseossa Esko Männikön valokuvanäyttelyyn.

 

Vuonna 2017 järjestettiin yksi PsykoKlubi: Jasmin Kaunisto esitteli oikeuspsykologian toimikunnan työtä Valveella 23.5.2017. Keskustelua käytiin myös siitä, mitä jokaisen psykologin olisi hyvä tietää oikeuspsykologiaa sivuavista asioista.


Kesäjuhlat vietettiin 16.6.2017 Arkkitehtikillan talolla. Samalla juhlistettiin liiton 60-vuotisjuhlavuotta. Ohjelmassa oli Teija-Annelin runonlausuntaa liiton eri vuosikymmeniltä. Mukana oli yli neljä-kymmentä juhlijaa, jotka olivat pukeutuneet sille vuosikymmenelle, mille kokivat kuuluvansa. Musiikillisesta menosta vastasi kitaraduo Kimmo ja Jore. Ruoka oli osin tilattu Pitopadasta ja osin tehty itse.


Vuosi päättyi pikkujouluihin. Niitä vietettiin Arkkitehtikillassa 10.11.2017. Kohdattiin vanhoja tuttuja ja uusia mukavia kollegoja. Ruokana oli Oskarin kellarin tekemää punaviinihärkää, jälkiruoaksi pipareita ja juustoa. Ohjelmassa oli naurujooga.8. OULUN SEUDUN NUORTEN PSYKOLOGIEN VERKOSTO (OSNPV)


Oulun seudun nuorten psykologien verkosto (OSNPV) toimi vuonna 2017 aktiivisesti ympäri vuoden. Helmikuussa pidettiin toista kertaa loistavan osallistujamäärän kerännyt Pizzaa, Punkkua ja Psykologiaa -koulutustapahtuma, jossa nuoret psykologit saivat esitellä toisilleen työssään hyväksi kokemia menetelmiä tai havaintoja. Samalla opeteltiin oman asiantuntijuuden esittelyä. Kirjapiiri kokoontui helmikuussa ja toukokuussa kahvila Makiassa. Nuorten psykologien tanssiryhmä Las Rorschach harjoitteli ahkerasti, ja ryhmä esiintyi huhtikuussa kansainvälisessä naisten oikeuksien Zonta-seminaarissa ennen siirtymistään mammalomalle. Kesäkuussa pidettiin suunnittelukokous kesäpiknikin muodossa Ainolan puistossa, ja vastaavan pesti siirtyi Maria Röngältä Sanna Pakaselle. Syyskuussa pidettiin verkostoitumisilta sekä suunniteltiin OSNPV:n tulevan kauden toimintaa. Lokakuussa vietettiin virkistäytymis- ja retkeilupäivä Pilpasuolla aurinkoisessa säässä. Leffapiiri kokoontui marraskuussa, jolloin käytiin katsomassa

Yösyöttö-elokuva Starissa. Joulukuussa virittäydyttiin juhlatunnelmaan Wine Tasting -pikkujoulujen merkeissä. Facebook-ryhmässä oli mukana 85 jäsentä vuoden 2017 loppuun mennessä.9. SENIORITOIMINTA


Seniorit valitsivat teatteriretkensä kohteeksi jo toistamiseen Kajaanin. Matkaan 24.-25.2.2017 osallistui kuusi psykologia. Ohjelmassa oli Emmi Itärannan Teemestarin kirjan pohjalta tehty sovitus Veden muisti. ”Kun vesi ehtyy, kuulumme kuolemalle”, Japaniin sijoittuvan esityksen viesti oli vakava, mutta sen lyyriset piirteet kevensivät katsojien kokemusta. Keskustelua ja pohtimista jatkettiin loppuillasta. Lauantaina ennen kotimatkaa oli mahdollisuus pistäytyä myös Kajaanin Kuohuissa, uimassa ja vesivoimistelussa.


Syksyllä kokoonnuttiin 30.11.2017 Rauhalaan, missä Eila Karppinen esitteli lounastapaamisen jälkeen Minna Rytisalon kirjan Lempi. Kirjan tapahtumat sijoittuvat osin Pohjois-Suomeen ja Lapin sodan aikoihin, ja aihepiiri herätti sekä keskustelua että muistoja sukutarinoista. Tilaisuuteen osallistui 15 senioria. 


Yhteyksiä hoidettiin sähköpostiryhmässä, jossa loppuvuodesta oli 22 jäsentä. Uusia jäseniä oli tullut yksi. Yhdyshenkilöinä toimivat edelleen Eila Karppinen ja Raija Silvennoinen, joka pääasiassa vastasi yhteydenpidosta paikallisyhdistykseen.


Verkosto on vakiinnuttanut paikkansa senioreita yhdistävänä ja virkistävänä tapaamisfoorumina. Osa senioreista on osallistunut myös paikallisyhdistyksen muuhun toimintaan, kuten yhteiselle brunssille, juhliin ja vuosikokouksiin. Paikallisyhdistyksen toiminnantarkastajina ovat toimineet seniorit Auli Ylitalo ja Liisa Hietajärvi. 


Paikallisyhdistys jakaa avustusta senioreille saman periaatteen mukaan kuin nuorten psykologien verkostolle. Taloudellista tukea voi hakea myös suoraan Psykologiliitosta. Seniorien valtakunnallinen toiminta keskittyy pääasiassa Helsinkiin.     


19 katselukertaa

Oulun seudun psykologit ry

oulunseudunpsykologit@gmail.com

 

  • Black Facebook Icon

© 2018 Oulun seudun psykologit ry